กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวชิระ อาษาสุจริต
ครู คศ.1

นางอภิรดี เศษธนู
ครู คศ.2