กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสมจิตร ทองปรีชา
ครู คศ.2

นายหริพล โชติรัตนชัย
ครู คศ.1