กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจิราภรณ์ เกื้อด้วง
ครู คศ.3

นางสำอาง สุนทรพัฒน์
ครู คศ.2

นางสาวกรรณิกา เจะมะอะ
พนักงานราชการ