กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกฤติกา จิโสะ
ครู คศ.3

นางสาวกรกาญจน์ เรืองขจรไพโรจน์
ครู คศ.3