กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางธิติพร ขุนจัน
ครู คศ.1

นางสาวสุจิรักษ์ มานพพันธ์
ครูผู้ช่วย