กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางภาสินี ปลอดแก่นทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญญา แก้วหนูนา
ครูผู้ช่วย

นางธีรตา สุวรรณ
พนักงานราชการ