ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย ชูอินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ตุลาคม 2561