คณะผู้บริหาร

นายสมหมาย ชูอินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา