พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
                                              1.   ยกระดับคุณภาพการศึกษา
                                     2.  พัฒนาแหล่งกการเรียนรู้และสภาพแวดล้อม
                                     3.  จัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ
                                     4.   พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
                                     5.   บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย
                                    1.   เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับชาติ
                                    2.   เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม ทันสมัย
                                    3.   เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
                                    4.   เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ
                                    5.   เพื่อจัดระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
                                    6.   เพื่อให้ชุมชนมีความพึงพอใจ